Đường thì dài, chân em thì ngắn. Đi bao xa mới tìm thấy anh?