Các Winner đã có trong tay “TẤM THẺ QUYỀN LỰC” chưa